Ανακοίνωση σχετικά με δημοσίευμα στον τύπο για «κίνδυνο στο βιότοπο της Φώκιας»

Το Τμήμα Περιβάλλοντος με βάση σημερινό δημοσίευμα στον τύπο («Φιλελεύθερος 23.1.2018») για το πιο πάνω θέμα, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Τόσο η Διεύθυνση του Τμήματος όσο και οι Λειτουργοί εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και για την Προστασία της Φύσης, με επαγγελματικά και επιστημονικά κριτήρια και ουδέποτε επισπεύδουν αξιολογήσεις για λόγους προεδρικών ή άλλων εκλογών. ΄Ολες οι μελέτες και όλα τα στοιχεία που χρειάζονται να αξιολογηθούν σε κάθε έργο απαιτούνται από τους μελετητές ή/και επενδυτές, να υποβληθούν ανάλογα, ώστε τα μέλη των
Επιτροπών να εκφράζουν την άποψη τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία προς την Περιβαλλοντική Αρχή η οποία αποφασίζει για τη Γνωμάτευση.

Καμιά παράκαμψη και καμιά ανεπάρκεια περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει πριν γνωμοδοτήσει η περιβαλλοντική Αρχή, σε όλα τα έργα όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Οποιεσδήποτε σημαντικές ή μη ανεπάρκειες εφαρμογής άλλων νομοθεσιών, Τοπικών ή μη Αρχών, λαμβάνονται δεόντως υπόψη και ανάλογα αντιμετωπίζονται.

Η Περιβαλλοντική Αρχή σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ακολουθεί τις διαδικασίες των νομοθεσιών. Μαζί με τα αρμόδια καθ΄ύλην Κρατικά Τμήματα και τα μέλη των Επιτροπών, τα οποία συνεισφέρουν σε εμπειρογνωμοσύνη, διαθέτει τη γνωσιολογία και είναι σε θέση να αξιολογήσει τις συνολικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και να γνωμοδοτήσει στον κατάλληλο χρόνο που θα κρίνει ότι ολοκληρωμένα της παρέχονται οι πληροφορίες.