Ανακοίνωση απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη απασχόλησης δύο (2) εμπειρογνωμόνων για ορισμένο χρόνο στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων που σχετίζονται με το Μέτρο 1.18 «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων» και το Μέτρο 6.2 «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική – Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «ΘΑΛΑΣΣΑ, 2014-2020».

Τονίζεται ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε θέση. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να αιτηθεί και για τις δύο θέσεις, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε θέση, δηλώνοντας τον ανάλογο τίτλο της θέσης ως αναφέρεται πιο κάτω.

I. Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για τη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

1. Απαιτούμενα προσόντα:
α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα ή συνδυασμό των θεμάτων Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Θαλάσσια Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Θαλάσσιες Βιολογικές Επιστήμες.
β) Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή τίτλου Master στη Θαλάσσια Βιολογία ή Ωκεανογραφία ή Υδροβιολογία ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών.
γ) Πολύ Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της ΕΔΥ).

Επιπρόσθετα προσόντα:
δ) Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) που αφορά Θαλάσσια Βιολογία ή Ωκεανογραφία ή Υδροβιολογία ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών θα θεωρείται πλεονέκτημα.
ε) Προηγούμενη εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα θα θεωρείται πλεονέκτημα: Θαλάσσια Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών.

2. Καθήκοντα Λειτουργού για τη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000:
• Ενέργειες για την προετοιμασία, εκπόνηση, παρακολούθηση και ενημέρωση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης για δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία σε περιοχές NATURA 2000, σε ειδικά προστατευόμενες περιοχές και σε άλλους ειδικούς Οικοτόπους.
• Ενέργειες για τη διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των περιοχών NATURA 2000 και την εφαρμογή συγκεκριμένων διαχειριστικών μέτρων.
• Συμμετοχή στην υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης για την υλοποίηση των Διαχειριστικών Μέτρων της Χερσονήσου Ακάμα, στα θέματα που αφορούν το ΤΑΘΕ.
• Συμμετοχή στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και χειρισμό θεμάτων που άπτονται των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων (αιτήσεις πολεοδομικών αδειών κλπ).
• Συμμετοχή στην εφαρμογή της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, όσο αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον.
• Συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον που αφορούν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.
• Συμμετοχή σε θέματα του Περιφερειακού Κέντρου SPA/RAC (Regional Activity Center for Specially Protected Areas) για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές στη Μεσόγειο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, της Σύμβασης της Βέρνης και στο δίκτυο MedPAN (Network of Marine Protected Areas).
• Οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα δυνατό να του/της ανατεθούν.

3. α) Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 μειωμένη κατά 10%, περιλαμβανομένου και του 13ου μισθού.
β). Το άτομο που θα επιλεχθεί θα υπογράψει δωδεκάμηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεώνεται σε ετήσια βάση, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης μέχρι τις 31/12/2023. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που το Έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης του εργοδοτούμενου ατόμου ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή του το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

4. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I το οποίo μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα https://moa.gov.cy/ ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει: Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου για τη θέση Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για τη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) ΘΑΛΑΣΣΑ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Λευκωσία (Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου 2019. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τον κ. Βασίλη Παπαδόπουλο στον αριθμό 22807809 ή στο email vpapadopoulos@dfmr.moa.gov.cy.

ΚΡΙΤΗΡΙA ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κριτήρια για τη θέση: «Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για τη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000».

Προσόντα / Σχετική Πείρα Μονάδες Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις
Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου 1,0 – 2,0 Καλώς | 1,0 μονάδες
Λίαν Καλώς | 1,5 μονάδες
Άριστα | 2,0 μονάδες
Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) 3
Γενική πείρα σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα:
Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια, Υδροβιολογία, Θαλάσσιες Βιολογικές Επιστήμες
0,1 – 3,6 0,1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 3 χρόνια.

Σημείωση:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας αξιολογείται ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου.

ΙΙ. Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για την Εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ.

1. Απαιτούμενα προσόντα:
α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα ή συνδυασμό των θεμάτων Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Θαλάσσια Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Θαλάσσιες Βιολογικές Επιστήμες.
β) Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή τίτλου Master στη Θαλάσσια Βιολογία ή Ωκεανογραφία ή Υδροβιολογία ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών.
γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της ΕΔΥ).

Επιπρόσθετα προσόντα:
δ) Η καλή γνώση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGIS) και επεξεργασίας δεδομένων, παραγωγής χαρτών/σχημάτων (layer/shape files), θα θεωρείται πλεονέκτημα.
ε) Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) που αφορά Θαλάσσια Βιολογία ή Ωκεανογραφία ή Υδροβιολογία ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών θα θεωρείται πλεονέκτημα.
στ) Προηγούμενη εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα θα θεωρείται πλεονέκτημα: Θαλάσσια Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών.

2. Καθήκοντα Λειτουργού Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για την Εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ (ΟΠΘΣ):
• Εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης, προγραμμάτων μέτρων και γενικά εκπόνηση δράσεων για υλοποίηση των προνοιών της ΟΠΘΣ για το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου.
• Συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας (Working Groups) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την εφαρμογή της ΟΠΘΣ.
• Ετοιμασία προτάσεων για την υλοποίηση των έργων.
• Ετοιμασία προσφορών, συντονισμός και επίβλεψη των έργων στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων που αφορούν π.χ. στη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος βάσης δεδομένων για το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου και άλλων.
• Μελέτη βαθέων οικοσυστημάτων.
• Μελέτη των τροφικών πλεγμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου με βάση την ΟΠΘΣ.
• Παρακολούθηση των έργων και ετοιμασία όλων των εγγράφων, περιλαμβανομένων και των εκθέσεων που απαιτούνται στα πλαίσια εφαρμογής και υλοποίησής τους, σύμφωνα με τις σχετικές καθοδηγητικές οδηγίες των σχετικών Προγραμμάτων.
• Οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα δυνατό να του/της ανατεθούν.

3. α) Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη κατά 10%, περιλαμβανομένου και του 13ου μισθού.
β) Το άτομο που θα επιλεχθεί θα υπογράψει δωδεκάμηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεώνεται σε ετήσια βάση, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης μέχρι τις 31/12/2023. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που το Έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης του εργοδοτούμενου ατόμου ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή του το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

4. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I το οποίo μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα https://moa.gov.cy/ ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει: Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου για τη θέση Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για την Εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) ΘΑΛΑΣΣΑ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Λευκωσία (Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου 2019. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τον κ. Βασίλη Παπαδόπουλο στον αριθμό 22807809 ή στο email vpapadopoulos@dfmr.moa.gov.cy.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κριτήρια για τη θέση: «Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για την Εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ».

Προσόντα / Σχετική Πείρα Μονάδες Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις
Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου 1,0 – 2,0 Καλώς | 1,0 μονάδες
Λίαν Καλώς | 1,5 μονάδες
Άριστα | 2,0 μονάδες
Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) 3
Γενική πείρα σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω θέματα:
Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια, Υδροβιολογία, Θαλάσσιες Βιολογικές Επιστήμες
0,1 – 3,6 0,1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 3 χρόνια.
Καλή γνώση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGIS) και επεξεργασίας δεδομένων, παραγωγής χαρτών/σχημάτων (layer/shape files). 1,5 1,5 μονάδα (εφόσον επιβεβαιωθεί κατάλληλα).

Σημείωση:
• Σε περίπτωση ισοβαθμίας αξιολογείται ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου.
• Η καλή γνώση στη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ArcGIS) και επεξεργασία δεδομένων, παραγωγή χαρτών/σχημάτων, αξιολογείται/επιβεβαιώνεται εφόσον προσκομιστεί πιστοποιητικό σχετικής εκπαίδευσης ή/και βεβαίωση χρήσης της συγκεκριμένης εφαρμογής για τη διεκπεραίωση τουλάχιστον δύο εργασιών.

Έντυπο Αίτησης