Αιτήσεις Για Ελλιμενισμό Σκαφών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου Για το Έτος 2018

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις ελλιμενισμού για το Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου, για το έτος 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ και στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών από τις 2 Μαΐου μέχρι και τις 30 Μαΐου 2018, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Αίτηση ελλιμενισμού για το
αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου για το έτος 2018» και προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του δελτίου της πολιτικής τους ταυτότητας, πιστοποιητικό εγγραφής του σκάφους και φωτογραφία του σκάφους. Το ειδικό έντυπο θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ: www.moa.gov.cy/dfmr
Αιτήσεις που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή χωρίς τα συνοδευτικά έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτές.