Αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών (Κατηγορίας Α’ και Β’)

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών (Κατηγορίας Α’ και Β’), για τα έτη 2019 – 2021. Το ΤΑΘΕ προτίθεται να παραχωρήσει μέχρι τριακόσιες είκοσι επτά (327) άδειες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος από τις 20 Σεπτεμβρίου, 2018 μέχρι και 17 Οκτωβρίου 2018, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο και προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του δελτίου της πολιτικής τους ταυτότητας καθώς και πιστοποιητικό εγγραφής σκάφους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Αλιείας Νόμο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκάφη για σκοπούς αλιείας ιχθύων εντός ή εκτός των χωρικών υδάτων (για τα σκάφη που φέρουν την κυπριακή σημαία) εκτός εάν έχει εκδοθεί γι’ αυτά άδεια αλιείας. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει για αλιεία σκάφος κατά παράβαση του Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τριών ετών, ή σε χρηματική ποινή μέχρι € 17.080, ή και στις δυο ποινές μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι υφιστάμενες άδειες αλιείας λήγουν την 31η Δεκεμβρίου, 2018.

Σημείωση:
α) Για όσους αιτούνται για πρώτη φορά ή δεν κατείχαν την εν λόγω άδεια το προηγούμενο έτος, η αξιολόγηση των αιτήσεων τους θα γίνει στη βάση νεοεισερχόμενου αιτητή και αν κριθεί αναγκαίο θα ζητηθούν σχετικά αποδεικτά στοιχεία.
β) Όλοι οι υφιστάμενοι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας αλιείας κατηγορίας Α&Β έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο «Έρευνα Θαλάσσιας Αλιείας 2017 – Παράκτια Αλιεία» το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί με την αίτηση τους.
γ) Οι αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας θα συνοδεύονται από την «Αίτηση για Εγγραφή Αλιευτικού Σκάφους στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ)» εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται είτε για πρώτη φορά, είτε δεν κατείχαν επαγγελματική άδεια αλιείας το έτος 2018.
δ) Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν έγκαιρα ή δεν θα είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένες δεν θα παραλαμβάνονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση Εγγραφής Αλιευτικού Σκάφους στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ)» και τα έντυπα αίτησης επαγγελματικής άδειας που επιθυμούν από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος (www.moa.gov.cy/dfmr).

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία χορήγησης των αδειών βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ.