Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή στην ημερίδα «Νέες προκλήσεις και νέα ΚΑΠ»

Με μεγάλη ικανοποίηση σας καλωσορίζω, κι εγώ με τη σειρά μου, στην ημερίδα με τίτλο «Νέες προκλήσεις και νέα ΚΑΠ». Ιδιαίτερα καλωσορίζω τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με επικεφαλής τον κ. Αναστάσιο Χανιώτη, και τους ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας.

Η ημερίδα αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, αφού οι αποφάσεις που λαμβάνονται αυτή την περίοδο για την αγροτική πολιτική της Ένωσης, θα καθορίσουν το μέλλον και τον ρόλο της για τα επόμενα χρόνια. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2021-2027, παροτρύνει τα κράτη-μέλη να δρουν με αυξημένη ευαισθησία για το περιβάλλον, ενώ δεν εγκαταλείπει τον κοινωνικό της ρόλο και τη συμβολή της στην οικονομία και την ευημερία των αγροτών. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο στη νέα ΚΑΠ, αφού σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού αναμένεται να διατεθεί για τον σκοπό αυτό. Ο αγροτικός κόσμος καλείται να επιτύχει μετρήσιμα αποτελέσματα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην πραγματοποίηση των δεσμεύσεων και των στόχων της Ένωσης για το περιβάλλον.

Φίλες και φίλοι,

Η νέα ΚΑΠ οφείλει να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενή τομέα και των αγροτικών μας περιοχών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις πολλαπλές προκλήσεις, αλλά και τις πιέσεις στον συνολικό Προϋπολογισμό της Ένωσης, και κατ’ επέκταση στον Προϋπολογισμό της νέας ΚΑΠ, τα κράτη-μέλη καλούνται να επιτύχουν περισσότερα. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, κατά τις εντατικές και εκτεταμένες διαβουλεύσεις που είχαμε ως Κυπριακή Δημοκρατία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλαμε τις προτάσεις και θέσεις μας για τον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Οι θέσεις μας, στηρίζονται στην ανάγκη για την απλοποίηση των παρεμβάσεων στο σύνολο της ΚΑΠ και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους πολίτες και τις δημόσιες υπηρεσίες. Υποστηρίζουμε, επίσης, την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη-μέλη, ώστε να σχεδιάσουν ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο για τον αγροτικό τομέα, στη βάση της αρχής της επικουρικότητας, αλλά και των αναγκών και των προτεραιοτήτων της κάθε χώρας ξεχωριστά.

Μεταξύ άλλων, προτεραιότητα μας είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού και βιώσιμου μοντέλου με δικαιότερους όρους συμμετοχής και απασχόλησης των παραγωγών, και κυρίως των μικροκαλλιεργητών, στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στο θέμα, αποτελούν, μεταξύ άλλων, η πρόσφατη προώθηση νομοσχεδίων για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων, για την  αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και για την ανάδειξη της μοναδικότητας των κυπριακών προϊόντων, καθώς και η ενθάρρυνση που παρέχεται για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών.

Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, στοχεύουμε, ακόμα, στην προώθηση της καινοτομίας μέσα από την κατάρτιση, τη συμβουλευτική υποστήριξη, τη συνεργασία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ειδικά για την κλιματική αλλαγή και την αποτελεσματική αντιμετώπισή της, επιδιώκουμε, μέσω του Στρατηγικού Σχεδιασμού, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στη γεωργία, με προσήλωση στον ιδιαίτερο αυτό στόχο. Η πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ανάπτυξη ενός περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για συντονισμό των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής σε θέματα κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύει τη δέσμευση της Κύπρου για τη δημιουργία συνεργειών προς την κατεύθυνση αυτή. Σημειώνω ότι μια από τις ομάδες εργασίας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στον τομέα της γεωργίας.

Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε τη διατήρηση του ύψους των συνολικών πόρων που θα διατεθούν στη νέα ΚΑΠ στα σημερινά τουλάχιστον επίπεδα, έτσι ώστε να μας δοθεί η οικονομική ευχέρεια να υλοποιήσουμε και τις απαραίτητες συμπληρωματικές εθνικές πολιτικές.

Ως Υπουργείο έχουμε θέσει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, με στόχο την αποδοτικότερη χρήση των εργαλείων που παρέχονται από τη νέα ΚΑΠ και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες και στις προσδοκίες του αγροτικού μας κόσμου. Ήδη, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στον συντονισμό και στην προετοιμασία, με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου, ως εγγράφου πολιτικής για τη νέα ΚΑΠ. Έχει καταρτιστεί πρόγραμμα επαφών για διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε από κοινού να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κατανόησης των προβλημάτων, αντιμετώπισης των προκλήσεων και εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων και ευκαιριών της κυπριακής γεωργίας.

Φίλες και φίλοι,

Ο γεωργικός τομέας συνεισφέρει ουσιαστικά στην οικονομία της Κύπρου και έχει παράλληλα πολυποίκιλη επίδραση στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στην υγεία και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Είμαστε μια χώρα με παράδοση στον τομέα της γεωργίας, με μεγάλο αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων που στηρίζουν το οικογενειακό εισόδημα στις αγροτικές περιοχές. Η νέα ΚΑΠ, αναμένουμε να μας δώσει τα εργαλεία, αλλά και το επίπεδο ενίσχυσης, για την αντιμετώπιση τοπικών και τομεακών προβλημάτων, στο πλαίσιο της επίτευξης των ευρύτερων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε επίσης ότι, από τις συζητήσεις για τη νέα ΚΑΠ, θα προκύψει ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα στηρίζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα και τους ευρύτερους στόχους της Ένωσης για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Η ΚΑΠ, μια από τις διαχρονικές πολιτικές της ΕΕ, μπαίνει σε ένα νέο πλαίσιο όπου, η τεχνολογία, η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η επίτευξη αποτελεσμάτων επί προκαθορισμένων στόχων, αποτελούν εφόδια για τη γεωργία του μέλλοντος. Παρόλο που η νέα ΚΑΠ απαιτεί από τους γεωργούς να πετύχουν περισσότερα με λιγότερους πόρους, εμείς, ως Υπουργείο, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια, ώστε τα κίνητρα που θα παρέχονται να είναι επαρκή για την υλοποίηση των στόχων μας.

Καταλήγοντας, καλωσορίζω και πάλι τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας και ευχαριστώ θερμά τους εισηγητές των ενδιαφέροντων θεμάτων αλλά και όλους εσάς για την εδώ παρουσία σας.