Νέα χρονιά, νέες προκηρύξεις μέτρων από το ΠΑΑ

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Όπως είχε ανακοινωθεί στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ τον περασμένο Ιούνιο, η Κύπρος έχει επιτύχει όλους τους ενδιάμεσους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της προγραμματικής περιόδου, για όλες τις θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος. Η επιτυχής εφαρμογή του Προγράμματος όμως, δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στους αριθμούς και στην επίτευξη των στόχων. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων είναι ήδη ορατά στην κυπριακή κοινωνία είτε αυτά παίρνουν τη μορφή νέων υπερσύγχρονων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μονάδων μεταποίησης είτε τη μορφή ολοκληρωμένων έργων δημόσιας ωφέλειας στις αγροτικές μας περιοχές ή ακόμη και δράσεων υπέρ της προστασίας των δασών μας και προώθησης της δασικής αναψυχής.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργοί, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς, και αναμένεται μέχρι τη λήξη του να έχουν διατεθεί €251 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπό ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή.

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 www.paa.gov.cy  περιλαμβάνεται όλη η πληροφόρηση που σχετίζεται με το ΠΑΑ 2014-2020 και κυρίως οι ανακοινώσεις των προκηρύξεων των επιμέρους μέτρων.